Algemene Leveringsvoorwaarden

Tao-Acupunctuur,
gevestigd: Guldeland 25, 2291 VG Wateringen
hierna te noemen: Tao-Acupunctuur

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: de wederpartij van Tao-Acupunctuur

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tao-Acupunctuur en een opdrachtgever waarop Tao-Acupunctuur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tao-Acupunctuur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door Tao-Acupunctuur gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven Tao-Acupunctuur is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 60 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1 Tao-Acupunctuur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tao-Acupunctuur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tao-Acupunctuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tao-Acupunctuur worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tao-Acupunctuur zijn verstrekt, heeft Tao-Acupunctuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4 Tao-Acupunctuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tao-Acupunctuur is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tao-Acupunctuur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Tao-Acupunctuur derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, kunnen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tao-Acupunctuur zal de opdrachtgever hiervan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Tao-Acupunctuur de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium of een vaste aanneemsom is overeengekomen zal Tao-Acupunctuur daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium of deze aanneemsom tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Tao-Acupunctuur geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Tao-Acupunctuur zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle aan opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tao-Acupunctuur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Tao-Acupunctuur behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Tao-Acupunctuur op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan Tao-Acupunctuur ter kennis gekomen omstandigheden geven Tao-Acupunctuur goede grond te     vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Tao-Acupunctuur de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Tao-Acupunctuur bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Tao-Acupunctuur schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Tao-Acupunctuur.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Tao-Acupunctuur de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Tao-Acupunctuur slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium of vaste aanneemsom wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium of vaste aanneemsom is of wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium of een vaste aanneemsom overeenkomen. Het vaste honorarium of de vaste aanneemsom is exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tao-Acupunctuur geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Tao-Acupunctuur met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste aanneemsom overeenkomt, is Tao-Acupunctuur niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze aanneemsom. Tao-Acupunctuur mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Tao-Acupunctuur kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Tao-Acupunctuur aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Tao-Acupunctuur en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Tao-Acupunctuur onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 3.000,- 15%
– over het meerdere tot €6.000,- 10%
– over het meerdere tot €10.000,- 8%
– over het meerdere tot € 50.000,- 5%
– over het meerdere 3%
2. Indien Tao-Acupunctuur aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien Tao-Acupunctuur aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Tao-Acupunctuur voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Tao-Acupunctuur beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tao-Acupunctuur of haar ondergeschikten.
5. Tao-Acupunctuur is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tao-Acupunctuur worden daaronder begrepen.
2. Tao-Acupunctuur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tao-Acupunctuur haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Tao-Acupunctuur opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Tao-Acupunctuur niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Tao-Acupunctuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Tao-Acupunctuur is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Tao-Acupunctuur het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Tao-Acupunctuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op www.tao-acupunctuur.nl, de website van Tao-Acupunctuur en worden als bijlage bij iedere offerte gevoegd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt door Tao-Acupunctuur een exemplaar per post of per e-mail verstuurd.